1908 - Atzwang Postgasthof

1908 - Atzwang Postgasthof