1902 - Atzgersdorf an der Erlaa - Wien , Liesing

1902 - Atzgersdorf an der Erlaa - Wien , Liesing