1897 - Bregenz Gebhardsberg

1897 - Bregenz Gebhardsberg