1914 - Rosenburg am Kamp

1914 - Rosenburg  am Kamp